Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

บทความ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

ข้อมูลเกี่ยวกับที่ตั้ง อาณาเขต เขตการปกครอง ประชากร  การศึกษา ฯลฯ                         1.ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  อยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอเด่นชัย 

ตั้งอยู่เลขที่  79  หมู่ที่  7  ตำบลปงป่าหวาย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่  54110 
โทรศัพท์  054-640672

2. เนื้อที่

ตำบลปงป่าหวาย  มีเนื้อที่ประมาณ  41.99  ตารางกิโลเมตร  หรือ  26,244  ไร่

3.ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  มีลักษณะเป็นที่ราบแม่น้ำยมไหลผ่าน  บางพื้นที่เป็นที่ราบสูง  ได้แก่  เขตพื้นที่  หมู่ที่ 1 , 2 , 3 , 8 
มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

  ทิศเหนือ          ติดต่อ อำเภอสูงเม่น  จังหวัดแพร่

  ทิศใต้            ติดต่อ ตำบลเด่นชัย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

  ทิศตะวันออก       ติดต่อ ตำบลแม่จั๊วะ  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่

  ทิศตะวันตก        ติดต่อ ตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัดแพร่     4.จำนวนหมู่บ้าน

เทศบาลตำบลปงป่าหวาย มีจำนวน  9  หมู่บ้าน

 

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนประชากร

จำนวนครัวเรือน

ชื่อผู้นำ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านต้นม่วง

209

193

402

134

นายขวัญยืน  จินดาคำ

2

บ้านสวนหลวง

299

334

633

217

นายสมโภชน์  หมวดหมู่

3

บ้านแม่ยุ้น

148

148

296

112

นายธีรวุฒิ  สุทธิพันธ์

4

บ้านเด่นชุมพล

17

9

26

17

นายประดับ  พลอยทำ

5

บ้านปงป่าหวาย

391

405

796

326

นางจันทร์เพ็ญ  ลำไย

6

บ้านปงป่าหวาย

257

336

593

234

นางสมถวิล  มุดเจริญ

7

บ้านปงป่าหวาย

343

371

714

253

นายชัยชาญ  มีมาก

8

บ้านสวนหลวง

379

381

760

257

นางรุ่งอรุณ  ยินดี

9

บ้านแม่ยุ้น

277

243

520

170

นายสมศักดิ์  ปราบปราม

รวม

2,320

2,420

4,740

1,720

 


    1.          5.สภาพทางเศรษฐกิจ
     อาชีพ

     การผลิตที่สำคัญของตำบล  ได้แก่  การเกษตรกรรม  ทำนา  ทำไร่  เช่น  ไร่ข้าวโพด  ถั่วเขียว  ถั่วเหลือง  ถั่วลิสง  รวมทั้งพืชผักต่าง ๆ  ไม้ผลไม้ยืนต้นที่ปลูก  ได้แก่  ลำไย  มะม่วง  มะขาม  เป็นต้น

หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาล

-   ร้านขายของชำ  31  แห่ง    -  จำหน่ายกรวด  ทราย  1  แห่ง

-   ตลาดสดให้เช่า  1  แห่ง     -  โรงสีข้าว             6  แห่ง

-   ร้านซ่อมรถ       5  แห่ง   -  จำหน่ายไม้แปรรูป      60  แห่ง

-   โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์  1 แห่ง -  โรงงานน้ำดื่ม           1  แห่ง

-   ผลิตสุรากลั่น     9  แห่ง    - โรงงานผลิดตไม้ตะเกียบ     1  แห่ง

-   ผลิตเส้นขนมเส้น 1  แห่ง      -  โรงฆ่าสัตว์            4  แห่ง

-   เสาส่งสัญญาณ   2  แห่ง     -  เตาเผาถ่าน            4  แห่ง

-   บริการโทรศัพท์สาธารณะ  1  แห่ง   -  เลี้ยงหมู          4  แห่ง

-   เลี้ยงไก่           1  แห่ง

     รายได้เฉลี่ย

      จำแนกรายได้บุคคลเฉลี่ยต่อคนต่อปี  *เรียงลำดับจากน้อยไปมาก 
พ.ศ.  2557 (
จากผลการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานระดับหมู่บ้าน จปฐ.2 พ.ศ.2557 ตำบลปงป่าหวาย  อำเภอเด่นชัย  จังหวัดแพร่)

 

ลำดับที่

หมู่บ้าน

รายได้บุคคลเฉลี่ย

(บาท/ปี)

1

หมู่ที่ 8  บ้านสวนหลวง

44,628

2

หมู่ที่ 4  บ้านเด่นชุมพล

54,593

3

หมู่ที่ 2  บ้านสวนหลวง

58,751

4

หมู่ที่ 9  บ้านแม่ยุ้น

59,741

5

หมุ่ที่ 5  บ้านปงป่าหวาย

60,643

6

หมู่ที่ 1  บ้านต้นม่วง

68,074

7

หมู่ที่ 3  บ้านแม่ยุ้น

69,021

8

หมู่ที่ 7  บ้านปงป่าหวาย

78,602

9

หมู่ที่ 6  บ้านปงป่าหวาย

81,602

              

                 เฉลี่ยรายได้บุคคลต่อคนต่อปี               

 

            

             63,503

 

6.สภาพทางสังคม

  การศึกษา

- โรงเรียนในเขตตำบลปงป่าหวาย มีจำนวน  3  แห่ง  ได้แก่         

     1. โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น

     2. โรงเรียนบ้านสวนหลวง

     3. โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย

-  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก  จำนวน  3  แห่ง  ได้แก่

     1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแม่ยุ้น

     2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านสวนหลวง

     3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านปงป่าหวาย

-  การศึกษานอกระบบโรงเรียน  1  แห่ง  ได้แก่

     ศูนย์การเรียนชุมชนตำบลปงป่าหวาย

         สถาบันและองค์กรทางศาสนา

-   วัด/สำนักสงฆ์                จำนวน  4  แห่ง

   การสาธารณสุข

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปงป่าหวาย

                - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสวนหลวง

                -  บุคลากรทางการแพทย์

                    1.  พยาบาล                      2        คน

                    2.  นักวิชาการสาธารณสุข             1        คน

                    3.  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน        2        คน

                    4.  เจ้าหน้าที่บริหารงานสาธารณสุข       2        คน

                    5.  อสม.                      167    คน     

          ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                   - ป้อมยามตำรวจ                     1  แห่ง

                   - เครื่องดับเพลิง                     12  แห่ง

 

 

                            จำนวนผู้สูงอายุในบัญชีผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

    (ข้อมูล ณ เดือนมกราคม 2558)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านต้นม่วง

14

17

31

2

บ้านสวนหลวง

35

41

76

3

บ้านแม่ยุ้น

12

18

30

4

บ้านเด่นชุมพล (อยู่บางส่วน)

2

1

3

5

บ้านปงป่าหวาย

43

66

109

6

บ้านปงป่าหวาย

35

64

99

7

บ้านปงป่าหวาย

60

58

118

8

บ้านสวนหลวง

43

46

89

9

บ้านแม่ยุ้น

19

26

45

รวม

263

337

600

 

                                    จำนวนผู้พิการในบัญชีผู้พิการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

       (ข้อมูล ณ  เดือนมกราคม 2558)

หมู่ที่

หมู่บ้าน

จำนวนผู้พิการที่ได้รับเบี้ยยังชีพ

ชาย

หญิง

รวม

1

บ้านต้นม่วง

11

10

21

2

บ้านสวนหลวง

19

21

40

3

บ้านแม่ยุ้น

3

6

9

4

บ้านเด่นชุมพล (อยู่บางส่วน)

2

1

3

5

บ้านปงป่าหวาย

29

30

59

6

บ้านปงป่าหวาย

21

28

49

7

บ้านปงป่าหวาย

27

38

65

8

บ้านสวนหลวง

16

35

51

9

บ้านแม่ยุ้น

15

14

29

รวม

143

183

326

 

7. การบริการพื้นฐาน

การคมนาคมและการขนส่ง

           มีถนนสายหลักในตำบล  1  สาย  คือ  ถนนสร้างจากสะพานร่องกอกเชื่อมถึงบ้านสวนหลวง  หมู่ที่ 8  โดยถนนสายนี้ผ่านหมู่ที่ 5,6,7,1,3,9,2  และสิ้นสุดที่หมู่ที่  8  ของ
กรมโยธาธิการและมีสะพานเฉลิมพระเกียรติเชื่อมระหว่าง  หมู่ที่  7  กับหมู่ที่  1  มีสะพานข้ามแม่น้ำยมเชื่อมระหว่างหมู่ที่  8  กับ
ตำบลเด่นชัย  

 

ที่

หมู่บ้าน

ถนนคอนกรีต

ถนนลาดยาง

ถนนลูกรัง

จำนวน

(สาย)

ระยะทาง

(กม.)

จำนวน

(สาย)

ระยะทาง

(กม.)

จำนวน

(สาย)

ระยะทาง

(กม.)

1

บ้านต้นม่วง

12

1.40

-

1.30

6

5.125

2

บ้านสวนหลวง

3

0.24

-

1.20

-

-

3

บ้านแม่ยุ้น

5

0.75

-

0.85

1

1.764

4

บ้านเด่นชุมพล (อยู่บางส่วน)

2

1.40

-

-

-

-

5

บ้านปงป่าหวาย

5

0.80

-

0.60

3

3.516

6

บ้านปงป่าหวาย

4

0.50

-

0.40

4

3.094

7

บ้านปงป่าหวาย

8

0.90

-

0.90

-

-

8

บ้านสวนหลวง

6

0.80

-

0.85

2

7.2

9

บ้านแม่ยุ้น

4

0.25

-

0.60

2

1.999

รวม

49

7.04

-

6.70

17

22.698

 

 

หมายเหตุ

- บ้านต้นม่วง  หมู่ที่ 1  ถึงบ้านสวนหลวง  หมู่ที่ 8  ทางหลวงชนบทหมายเลข 4004 (ถนนลาดยาง)

- บ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 7 ถึงบ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 5 ทางหลวงชนบทหมายเลข 5019

      การโทรคมนาคม

- ตู้โทรศัพท์สาธารณะ               13  แห่ง

แหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและอุปโภค

-  ฝาย                                  5  แห่ง

-  บ่อน้ำตื้น                            1  แห่ง

-  บ่อโยก                               -  แห่ง

-  อ่างเก็บน้ำ                           1  แห่ง

-  สระขุด                               6  แห่ง

  -  ประปาหมู่บ้าน                           9  แห่ง

 ไฟฟ้า

ตำบลปงป่าหวายมีไฟฟ้าใช้ทุกครัวเรือน ในส่วนของไฟฟ้าสาธารณะนั้น ทางเทศบาลตำบล

ปงป่าหวายได้ดำเนินการขยายเขตไฟฟ้า(ไฟกิ่ง)เพื่อให้ครอบคลุมทุกหมู่บ้านและอำนวยความสะดวกต่อประชาชนที่ใช้เส้นทางในการสัญจรไปมาในเวลากลางค

   

       8. ทรัพยากรธรรมชาติ

    ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่

  •            ทรัพยากรดิน

สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วน  การเพาะปลูกส่วนใหญ่อาศัยน้ำฝน น้ำจากแม่น้ำยมและน้ำจากคลองชลประทานเป็นหลัก

 •            ทรัพยากรน้ำ

มีแม่น้ำยมอยู่ทางทิศตะวันออก  ไหลผ่าน หมู่ที่ 1 , 2, 3, 5, 6, 7, 8 และ 9  ตลอดจนเป็นเส้นแบ่งเขตของตำบลปงป่าหวาย กับตำบลเด่นชัย

 •            ทรัพยากรป่าไม้

เป็นพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 1 แห่ง คือ ป่าแม่แย้-แม่สาง

              

           จุดเด่นของพื้นที่

            พื้นที่ของตำบลปงป่าหวาย เป็นพื้นที่ดอน  พื้นที่ราบ และพื้นที่ป่าไม้  ประชาชนส่วนใหย่มีอาชีพทำนา  ทำไร่  เมื่อว่างจากการทำเกษตรกรรม  จะมาราวมกลุ่มกันเย็บผ้า  แปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร  เพื่อให้ประขาขนมีรายได้เพิ่มมากขึ้น  จึงเอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมอาชีพให้กับราษฎรในตำบล

  1.           9.การเมืองการบริหาร

      การบริหารการเมืองท้องถิ่น

        เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีโครงสร้างของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ประกอบด้วย  2  ฝ่าย  คือ

1.ฝ่ายสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวายมีฐานะเป็นนิติบัญญัติ มีสมาชิกที่มาจากการเลือกตั้ง  เขตเลือกตั้งละ  6 คน (เขตเลือกตั้งที่ 1 ประกอบด้วย หมู่ที่  2 , 3 , 8 , 9
เขตเลือกตั้งที่ 2  ประกอบด้วย  หมู่ที่ 1 , 4 , 5 , 6 , 7  
ตำบลปงป่าหวายมี 9  หมู่บ้าน  มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปงป่าหวาย จำนวน 12 คน

2.ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  มีคณะผู้บริหาร  จำนวน  5  คน  คือ  นายกเทศมนตรีตำบลปงป่าหวาย และรองนายกเทศบาลตรีตำบลปงป่าหวาย จำนวน2 คน  ทำหน้าที่บริหารงานในเทศบาลตำบลให้เป็นไปตามมติ ข้อบังคับ และแผนพัฒนาตำบล  และมีที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบล  1  คน  และฝ่ายเลขานุการนายกเทศมนตรีตำบล  1  คน

 

            

            การบริหารส่วนราชการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

             ส่วนราชการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  มีปลัดเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  เป็นผู้บังคับบัญชา  โดยมีการจัดแบ่งส่วนราชการออกเป็น 3  ส่วน  คือ

              1)สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  มีปลัดเทศบาลตำบลปงป่าหวายเป็นหัวหน้า  สำนักงานปลัดเทศบาลตำบลปงป่าหวาย  เป็นผู้บังคับบัญชา  ดูแลสำนักงานปลัดเทศบาลตำบล  และได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายใน  ดังนี้

                  - งานบริหารทั่วไป

                  - งานนโยบายและแผน

                  - งานกฎหมาย  และคดี

                  - งานป้องกัน  และบรรเทาสาธารณภัย

                  - งานส่งเสริมการศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม

                  - งานบริการสาธารณสุข

                  - งานสวัสดิการ  และพัฒนาชุมชน

                  - งานสังคมสงเคราะห์

                  - งานบุคลากร

        

             2) กองคลัง  มีผู้อำนวยการกองคลัง  เป็นผู้บังคับบัญชา  ดูแลส่วนการคลัง  และได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายใน  ดังนี้

                       2.1  งานการเงิน

                       2.2  งานบัญชี

                       2.3  งานพัฒนา และจัดเก็บรายได้

                       2.4  งานทะเบียนทรัพย์สิน  และพัสดุ

             3) กองช่าง  มีผู้อำนวยการกองช่าง  เป็นผู้บังคับบัญชา  ดูแลส่วนโยธา  และได้กำหนดโครงสร้างส่วนราชการภายใน  ดังนี้

                       3.1   งานก่อสร้าง

                       3.2  งานออกแบบ  และควบคุมอาคาร

                       3.3  งานประสานสาธารณูปโภค

                       3.4  งานผังเมือง

จำนวนบุคลากร

 

        จำนวนทั้งสิ้น                           36       คน

        ตำแหน่งในสำนักปลัดเทศบาล               20       คน

-          ข้าราชการ            11        คน

-          พนักงานจ้าง           9      คน                                  

        ตำแหน่งในกองคลัง                       8     คน     

-           ข้าราชการ            6       คน

-          พนักงานจ้าง           2        คน

        ตำแหน่งในกองช่าง                8   คน                      

-           ข้าราชการ             3     คน

        ประถมศึกษา                                    1                 คน

-          ลูกจ้างประจำ                      2         คน

-          พนักงานจ้าง                        3         คน     

       

       ระดับการศึกษา

        มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                11                คน

 

        ปริญญาตรี                          20                คน

 

        สูงกว่าปริญญาตรี                       4                คน               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่