Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

• ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ารับบ ITAS เพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

• ประชุมปรึกษาหารือ และออกสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสาธารณะ ให้กับประชาชนในพื้นที่

• งานวันท้องถิ่นไทย2562

• โครงการวัด ประชา สร้างสุขฯ ณ วัดสวนหลวง

• กิจกรรมรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ. 2562

• โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า2562

• กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย

• กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื้อนที่ ณ วัดพงป่าหวาย

• ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561

• รายงานผลตรวจสอบจาก สตง.ประจำปีงบประมาณ2561.pdf

• ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)2561

• โครงการ"ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว" พ.ศ.2561

• กิจกรรมมอบทรายอะเบทให้กับประชาชนแก่นนำสุขภาพตำบลปงป่าหวายและร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายในพื้นที่ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

• โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจนท.ป้องกันฯจนท.ประจำศูนย์ และ อปพร.2561

• กิจกรรมมอบบ้านให้ผู้สูงอายุ นางสายบัว. กาศสกุล บ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 9

• โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

• โครงการฝึกอบรมอาชีพ การสานเส้นพลาสติก ประจำปี2561

• การอบรมผู้ประการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

• ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1/2561

• โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดพงป่าหวาย

• กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี.. ด้วยหัวใจ

• กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

• กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

• กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ประจำเดือนมิถุนายน 2561

• ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2561

• การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561

• กิจกรรมปฏิบัติการเข้มข้น3ภารกิจสำคัญ KickOFF

• ประชุมข้อราชการ ครั้งที่ 4/2561

• กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ

• กิจกรรมทำข้าวกล้องงอกไร้มอด และกะหล่ำปลีดองแบบเยอรมัน

• กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 26 เม.ย.2561

• กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561

• กิจกรรมพบปะ จิบน้ำชา กาแฟยามเช้า 2561

• กิจกรรมรับชำระภาษี 11 มกราคม 2561

 

• งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

• ข่าวประชาสัมพันธ์กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ2561

• แผ่นพับคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

• ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)2560

• แผ่นพับปรองดอง

• ประชาสัมพันธ์ การสร้างความสามัคคีปรองดอง

• ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา ประจำปี 2559

• แบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2560 ด้านที่ 1-6

• การประชุมประชาคมและสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้านการเกษตรและแหล่งน้ำ)

• ระบบลงทะเบียนขอใช้สิทธิออกเสียงประชามติ นอกเขตจังหวัด

• ประชาสัมพันธ์โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

• ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบียยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2560

• ข่าวประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบียยังชีพความพิการ ประจำปี 2560

• ประชาสัมพันธ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558

• ขอเชิญชวนผู้มีหน้าที่ชำระภาษีทุกท่านยื่นแบบและชำระภาษีตามกำหนดระยะเวลา

• แผนภูมิขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาการให้บริการ

• ค่านิยม 12 ประการ

• จดหมายข่าว ฉบับ 4 เดือน ธันวาคม 2556

• จดหมายข่าว ฉบับ 3 เดือน ธันวาคม 2556

• จดหมายข่าว ฉบับ1 เดือน พฤศจิกายน 2556

• จดหมายข่าว ฉบับ 1 เดือน ตุลาคม 2556


เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่