Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

ภาพกิจกรรม

 

• ประชุมปรึกษาหารือ และออกสำรวจพื้นที่เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางสาธารณะ ให้กับประชาชนในพื้นที่

• งานวันท้องถิ่นไทย2562

• โครงการวัด ประชา สร้างสุขฯ ณ วัดสวนหลวง

• กิจกรรมรับชำระภาษีนอกสถานที่ประจำปี พ.ศ. 2562

• โครงการอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟป่า2562

• กิจกรรมตรวจเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลปงป่าหวาย

• กิจกรรมโครงการอำเภอยิ้มเคลื้อนที่ ณ วัดพงป่าหวาย

• โครงการ"ไทยเบฟ..รวมใจต้านภัยหนาว" พ.ศ.2561

• กิจกรรมมอบทรายอะเบทให้กับประชาชนแก่นนำสุขภาพตำบลปงป่าหวายและร่วมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันยุงลายในพื้นที่ตามโครงการควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก

• โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพจนท.ป้องกันฯจนท.ประจำศูนย์ และ อปพร.2561

• กิจกรรมมอบบ้านให้ผู้สูงอายุ นางสายบัว. กาศสกุล บ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 9

• โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด โรคเอดส์ โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแก่เด็กนักเรียนและเยาวชน

• โครงการฝึกอบรมอาชีพ การสานเส้นพลาสติก ประจำปี2561

• การอบรมผู้ประการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

• ภาพการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สาม ครั้งที่1/2561

• โครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุขฯ ณ วัดพงป่าหวาย

• กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดี.. ด้วยหัวใจ

• กิจกรรมถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2561

• กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2561

• กิจกรรมออกกำลังกาย เต้นแอโรบิค ประจำเดือนมิถุนายน 2561

• ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เดือนมิถุนายน 2561

• การตรวจประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) ประจำปี 2561

• กิจกรรมปฏิบัติการเข้มข้น3ภารกิจสำคัญ KickOFF

• ประชุมข้อราชการ ครั้งที่ 4/2561

• กิจกรรมซ่อมแซมบ้านผู้พิการ

• กิจกรรมทำข้าวกล้องงอกไร้มอด และกะหล่ำปลีดองแบบเยอรมัน

• กิจกรรมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากวาตภัย 26 เม.ย.2561

• กิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ 2561

• กิจกรรมพบปะ จิบน้ำชา กาแฟยามเช้า 2561

• กิจกรรมรับชำระภาษี 11 มกราคม 2561

• งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

• way of life ม.5,6,7 บ้านปงป่าหวาย

• way of life ม.3,9 บ้านแม่ยุ้น

• Way of life ม.2,8 บ้านสวนหลวง

• Way of life ม.4 บ้านเด่นชุมพล

• WAY OF LIFE บ้านต้นม่วง ม.1 ตำบลปงป่าหวาย

• โครงการอบรมการทำดอกไม้จันทน์

• โครงการจิตอาสา ประชารัฐ พัฒนาแหล่งน้ำ

• โครงการส่งเสริมกีฬาเด็กเล็ก"กีฬาอนุบาล"ประจำปี2560

• การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2560

• กิจกรรมมอบเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคม 2559

• กิจกรรมพิธีวางพวงมาลา และสดุดีวีรกรรมทหารอาสา ประจำปี 2559

• กิจกรรม สวดพระอภิธรรม ลงนามถวายอาลัย แด่ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหา ภูมิพลอดุลยเดชฯ

• การประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่สี่ ครั้งที่ 1/2559

• กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2559

• กิจกรรมร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2559

• กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ 2559

• โครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนา 4 ปี ฯ และโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี

• ภาพกิจกรรมจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลปงป่าหวาย

• โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ประจำปี 2559

• พิธีมอบบ้าน "บ้านแพร่ร่วมใจ" และ"ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย" เทิดไท้ ปีมหามงคลฯ

• โครงการ “อปท.แพร่ร่วมใจ พัฒนาถนนสวย 84 สาย ซ่อมสร้างฝาย ปรับปรุงแหล่งน้ำ 70 แห่ง”

• โครงการปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติฯ ประจำปี 2559

• รวมพลังประชารัฐ สร้างฝายชะลอน้ำห้วยแม่ย่า

• งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559

• กิจกรรมการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก

• โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบลปงป่าหวาย

• โครงการค่ายเยาวชนรักษ์ศิลปะ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

• กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558 ณ ศพด.ปงป่าหวาย

• วันทำบุญศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลปงป่าหวาย

โครงการปลูกป่าล้านกล้าฯ

โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี 2558

• กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘-1

• กิจกรรมวันแชลเลนจ์เดย์ ในวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘ -2

• วันผู้สูงอายุตำบลปงป่าหวาย ประจำปี ๒๕๕๘

• โครงการเทศบาลพบประชาชน ประจำปี ๒๕๕๗

• โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมเย็บกระเป๋าผ้าด้นมือ

• โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น อบรมสานเส้นพลาสติก

เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่