Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

จัดซื้อจัดจ้าง

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2562

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2562

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน พฤษภาคม 2562

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เมษายน 2562

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีนาคม 2562

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการของเทศบาลตำบลปงป่าหวายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน 7 โครงการ 

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน กุมภาพันธ์ 2562

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มกราคม 2562

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 1 

• ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 2 .

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ราคากลางงานก่อสร้าง (ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นม่วง ม.1) 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการของเทศบาลตำบลปงป่าหวายด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 1)

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการลานกีฬา 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้าง ด้วยวิธีประกวดรปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซอมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการลานกีฬา 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านสวนหลวง 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ 2561

• โครงการซ่อมแซมถนนผิวลูกรังพร้อมปรับเกลี่่ย จำนวน 9 สาย 

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2560

• ราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารฯ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปงป่าหวาย 

• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ PVC หมู่ที่ 1

• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล. หมู่ที่ 5 ตำบลปงป่าหวาย

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2560

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องราคากลางงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 9 

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2560

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2560

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้าง จำนวน 6 โครงการ  

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2560

• แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ บ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 8 

• โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กแบบมีฝาปิดฯ บ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 7 

• โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตฯ บ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 6  

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2559

• ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ และแบบสรุปราคากลางฯ โครงการจ้างเหมาขุดลอกลำห้วยร่องริน บ้านแม่ยุ้น หมู่ที่ 3

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2559

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 9 ตำบลปงป่าหวาย ฯ  

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่องสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย จำนวน 5 โครงการ

• แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559

• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

• แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสรา้งอาคารเอนกประสงค์ 2 ชั้น 

• สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2557-กันยายน 2558

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านต้นม่วง หมู่ที่ 1

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านสวนหลวง หมู่ที่ 2

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงป่าหวาย 1 หมู่ที่ 7

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ประมูลจ้างปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านปงป่าหวาย 2 หมู่ที่ 5

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาจัดทำอาหารกลางวันสำหรับเด็กเล็ก ศพด.บ้านปงป่าหวาย

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวายเรื่องสอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ 2559

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าปงป่าหวาย1

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอย ในปีงบประมาณ 2559

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาขุดลอกแม่น้ำยม บ้านปงป่าหวาย หมู่ที่ 7

• ราคากลาง โครงการขุดลอกแม่น้ำยมเพื่อแก้ไขปัญหาลำแม่น้ำยมตื้นเขิน

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

• ประกาศเทศบาลตำบลปงป่าหวาย เรื่อง ราคากลางโครงการก่อสร้างโรงจอดรถสำนักงานเทศบาล

• รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ 30 กันยายน 2557


เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่