Get Adobe Flash player

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจต่อการให้บริการของเทศบาลตำบลปงป่าหวาย

ITA 2561

โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส


ในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ

 

 ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ


          ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริต ประจำปี 2557 อยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

         เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารงาน  ให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน


……………………………..................


ตัวชี้วัดย่อย ITA 2561


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 

การเปิดเผยข้อมูล


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน  

ข้อมูลพื้นฐาน

01. โครงสร้างหน่วยงาน

02. ข้อมูลผู้บริหาร

03. อำนาจหน้าที่

04. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

05. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

06. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์

07. ข่าวประชาสัมพันธ์


การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

08. Q&A

09. Social Network


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

010. แผนการดำเนินงานประจำปี

011. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

012. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี


การปฏิบัติงาน

013. มาตรฐานการปฏิบัติงาน


การให้บริการ

014. มาตรฐานการใ้ห้บริการ

015. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

016. ข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

017. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายฯ รอบ 6 เดือน

018. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

019. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

020. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

021. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

022. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

023. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

024. ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

025. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

026. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

027. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10

การป้องกันการทุจริต


ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 ข้อมูลการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

028. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

029. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

030. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร


แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

031. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

032. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

033. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561.pdf




ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561





หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เว็บไซต์สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดแพร่