คู่มือสำหรับประชาชนงานพัฒนาชุมชน

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ

 - คู่มือสำหรับประชาชน:การขอรับสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์

 

คู่มือสำหรับประชาชนงานศึกษา

คู่มือสำหรับประชาชน:การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

คู่มือสำหรับประชาชนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขิต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร

 

คู่มือสำหรับประชาชนงานทะเบียนพาณิชย์ 

-  คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่) กรณีเป็นหจก.,บริษัทฯลฯ

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ ตั้งใหม่ กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล และกิจการร่วมค้า

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์ เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียนกรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีเป็นห้างหุ้นส่วน ฯ

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน ฯ

คู่มือสำหรับประชาชน:การจดทะเบียนพาณิชย์(เลิกประกอบพาณิชยกิจ)กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญฯ

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214403
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1500
1901
9595
1190966
21303
69038
1214403

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 19:23