กกต. เพิ่มช่องทางแจ้งเหตุจำเป็น ไม่ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งท้องถิ่น อำนวยความสะดวกผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ แจ้งเหตุได้ก่อนหน้า 7 หลัง 7 วันเลือกตั้ง

       วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งกรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีความจำเป็นไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นได้ โดยให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งทางอิเล็กทรอนิกส์
 
 
 

 

การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นทางอิเล็กทรอนิกส์ ระบบเปิดให้บริการแล้ว
โดยกรอกข้อมูล ดังนี้้
1. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
2. รหัสหลังบัตรประจำตัวประชาชน
3. ชื่อภาษาไทย (ไม่ต้องระบุคำนำหน้าชื่อ)
4. นามสกุลภาษาไทย
5. วันเดือนปีเกิดที่ปรากฏในบัตรประชาชน
6. กดฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติ
จากนั้น กดปุ่มตรวจสอบข้อมูล ระบบจะปรากฎ
- ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
-ประเภทการเลือกตั้ง
- วันที่เลือกตั้ง
*- ตัวเลือกเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง 7 ข้อ ประกอบด้วย
1. มีกิจธุระจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องเดินทางไปพื้นที่ห่างไกล
2. เจ็บป่วยและไม่สามารถเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
3. เป็นคนพิการหรือทุพพลภาพ หรือผู้สูงอายุและไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
4. เดินทางออกนอกราชอาณาจักร
5. มีถิ่นที่อยู่ห่างไกลจากที่เลือกตั้งเกินกว่า 100 กิโลเมตร
6. ได้รับคำสั่งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้ง
7. เหตุสุดวิสัยหรือเหตุอื่นที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด
การแจ้งเหตุ
* *การแจ้งเหตุจำเป็นที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีสามารถแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 - วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 - วันที่ 4 เมษายน 2564) **
Download Link ระบบการแจ้งเหตุฯ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นก็ยังสามารถแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. ๑/๘ หรือทำเป็นหนังสือซึ่งอย่างน้อยต้องระบุหมายเลขประจำตัวประชาชนและที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านให้ชัดเจน พร้อมทั้งแจ้งด้วยว่าไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ด้วยเหตุใด 

        โดยยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอด้วยตนเองหรือทำเป็นหนังสือมอบหมายให้บุคคลอื่นไปยื่นแทน หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้

        อย่างไรก็ตาม ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี ในวันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องแจ้งเหตุภายใน 7 วัน ก่อนวันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 21 มีนาคม 2564 – วันที่ 27 มีนาคม 2564) หรือภายใน 7 วัน นับแต่วันเลือกตั้ง (ระหว่างวันที่ 29 มีนาคม 2564 – วันที่ 4 เมษายน 2564)

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

424972
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
215
927
7967
410724
8897
27659
424972

Your IP: 162.158.165.60
2021-05-08 04:59