โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริต ประจำปี 2557 อยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

         เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารงาน  ให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

……………………………..................

 

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2563


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 

การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน

 -O1 โครงสร้าง

 -O2 ข้อมูลผู้บริหาร

 -O3 อำนาจหน้าที่

 -O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 -O5 ข้อมูลการติดต่อ

 -O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลพื้นฐาน

 -O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

 -O8 Q&A

 -O9 Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

การดำเนินงาน

 -O10 แผนดำเนินงานประจำปี

 -O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

 -O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

 -O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

 การให้บริการ

 -O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

 -O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 -O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ

 -O17 E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 -O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

- O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

 -O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

  -O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

 -O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 -O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

 -O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 -025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 -O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

 -O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

 -O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  -O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  -O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

  -O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 -O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

 -O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 -O34 การแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 -O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินคสวามเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

 -O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 -O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรามองค์กร

 -O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนการป้องกันการทุจริต

 -O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

 -O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

 -O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริจภายในหน่วยงาน

 -O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 -O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214210
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1307
1901
9402
1190966
21110
69038
1214210

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 17:56