แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

             เนื่องจากตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561 มาตรา 27 (2) ประกอบมาตรา 28 และมาตรา 30 ให้อำนาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน กำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานให้ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินและเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ มิได้ให้อำนาจคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินกำหนดระเบียบหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานหรือมาตรการจำเป็นให้หน่วยรับตรวจปฏิบัติตามนัย มาตรา 15 (3) (ก) ถึง (ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542 แต่อย่างใด ผลคือประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่องการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างพ.ศ. 2546 ที่คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินใช้อำนาจตามมาตรา 15 (3)(ง) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542 ออกประกาศดังกล่าว จึงขัดหรือแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ.2542 ออกประกาศดังกล่าวจึงขัดแย้งกับอำนาจของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561 แม้มาตรา 113 จะให้บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินที่ออกตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542 จะมีผลใช้บังคับต่อไปก็เท่ากับไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2561

             ดังนั้น....!ประกาศ คตง.ฉบับดังกล่าว จึงไม่มีผลใช้บังคับใช้ อีกต่อไป และด้วยเหตุนี้ จึงไม่ต้องส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อกำหนดในประกาศดังกล่าวมาให้ สตง.อย่างใด

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2564

♣แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2560

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2561

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1508
1901
9603
1190966
21311
69038
1214411

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 19:26