โครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

 ที่มาของระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

          ภายหลังการปฏิรูประบบราชการไทยเมื่อปี พ.ศ. 2545 และการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง มีการนำแนวคิดวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช้ในการบริหารราชการแผ่นดิน อย่างไรก็ตามตลอดช่วงเวลากว่า 1 ทศวรรษที่ผ่านมา ยังคงมีข่าวการดำเนินงานที่ขาดความโปร่งใสและการร้องเรียนเรื่องทุจริตในการรับบริการของหน่วยงานภาครัฐจากภาคประชาชนอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับการที่ประเทศไทยถูกจัดอันดับภาพลักษณ์การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) โดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International: TI) ซึ่งที่ผ่านมามีค่าคะแนนค่อนข้างต่ำมาโดยตลอด ล่าสุดประเทศไทยมีค่าคะแนนภาพลักษณ์การทุจริต ประจำปี 2557 อยู่ที่ 38 คะแนน จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 85 จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด 175 ประเทศทั่วโลก

         คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๕๙  และให้ความเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐแปลงแนวทางและมาตรการตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔)  สู่การปฏิบัติตามแผนงานบูรณาการและป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ที่กำหนดไว้ว่า “ประเทศไทยใสสะอาด  ไทยทั้งชาติต้านทุจริต (Zero Tolerance & Clean Thailand)”    โดยให้เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป

         เทศบาลตำบลปงป่าหวาย  ได้เล็งถึงความสำคัญในการตอบสนองนโยบายดังกล่าว  โดยจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต  และเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรม  ในการบริหารงาน  ให้บรรลุเจตนารมณ์  อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน  และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับรวมทั้งตอบสนอง  และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

……………………………..................

 

ตัวชี้วัดย่อย ITA 2564


ตัวชี้วัดย่อยที่ 9 

การเปิดเผยข้อมูล

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 

ข้อมูลพื้นฐาน

       >>O1 โครงสร้าง

       >>O2 ข้อมูลผู้บริหาร

       >>O3 อำนาจหน้าที่

       >>O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

       >>O5 ข้อมูลการติดต่อ

       >>O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

       >>O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

       >>O8 Q&A

       >>O9 Social Network

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

แผนการดำเนินงาน

       >>O10 แผนดำเนินงานประจำปี

       >>O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

       >>O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

       >>O13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ อปท.

การให้บริการ

       >>O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

       >>O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       >>O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       >>O17 E-Service

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3  การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       >>O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       >>O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน

       >>O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       >>O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

       >>O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจ้ดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

       >>O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

       >>O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4  การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       >>025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       >>O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

       >>O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

       >>O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5  การส่งเสริมความโปร่งใส

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       >>O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       >>O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

       >>O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปีของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

       >>O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       >>O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

 

 

 ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        >>O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

        >>O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

        >>O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

        >>O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

        >>O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

        >>O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

        >>O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

        >>O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

 

ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2  มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภาบในหน่วยงาน

        >>O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        >>O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

        

 

 

 

 

 

 

 

 

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214328
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1425
1901
9520
1190966
21228
69038
1214328

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 18:47