♣ มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ

♣ มาตรฐานงานสาธารณภัย

♣ มาตรฐานถนน ทางเดิน และทางเท้า

♣ มาตรฐานป้องกันและระงับอัคคีภัย

♣ มาตรฐานพัฒนาสตรี

♣ มาตรฐานระบบน้ำ

♣ มาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

♣ มาตรฐานส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

♣ มาตรฐานส่งเสริมวัฒนธรรม

♣ มาตรฐานส่งเสริมอาชีพ

♣ มาตรฐานอุบัติเหตุทางถนน

♣ มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะ

♣ แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานที่รับอาสาสมัครอเมริกันและอาสาสมัครอเมริกันในประเทศไทย

♣ คู่มือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

♣ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556

♣ คู่มือการฝึกอบรมระบบสารสนเทศ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม สำหรับผู้ปฏิบัติงาน 

♣ คู่มีอการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาของ oscc ศูนย์ช่วยเหลือสังคม

♣ คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

♣ คู่มือและแนวทางการดำเนินงานโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

♣ คู่มือการจัดทำโครงการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบรายละเอียดระบบจัดการมูลฝอยแบบครบวงจร สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♣ คู่มือการบันทึก e-GP

♣ คู่มือสรรหาคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนนายกเทศมนตรี พ.ศ. 2556

♣ คู่มือการใช้งานโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS)

♣ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสนับสนุนงบประมาณของ อบจ. เทศบาล และ อบต. ให้แก่ อปท. ส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐในจังหวัด เพื่อให้บริการสาธารณะนอกเหนือจากภารกิจด้านการศึกษาและด้านสาธารณสุข

♣ คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับทางหลวงท้องถิ่น

♣ คู่มือประชาชน สำหรับการรับรู้ข่าวสารและการมีส่วนร่วม ในการบริหารกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♣ คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

♣ คู่มือการประเมินระดับการศึกษาปฐมวัย

♣ คู่มือ รอบสาม ระดับขั้นพื้นฐาน ฉบับสมบูรณ์ -ปีงบประมาณ 55

♣ คู่มือการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว

♣ คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด)

♣ คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

♣ คู่มือระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ของ สถ.

♣ คู่มือการจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด

♣ คู่มือการปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

♣ คู่มือการใช้งานระบบข้อมูลพื้นฐานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♣ คู่มือการใช้งานระบบTemplate เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

♣ คู่มือการใช้งานระบบ E-form

♣ คู่มือการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

♣ คู่มือการจัดทำมาตรฐานเพื่อการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

♣ คู่มือการบันทึกข้อมูลผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศการเลือกตั้ง

♣ คู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น

♣ คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างสะพานสำหรับ อปท.

♣ คู่มือปฏิบัติงานและแบบมาตรฐานงานก่อสร้างทางสำหรับ อปท.

♣ คู่มือการจัดทำรายงานการติดตามประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (คู่มือเล่มที่ 3)

♣ คู่มือการจัดวางระบบควบคุมภายในของ อปท.

♣ คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - คำสั่งการมอบอำนาจ

♣ คู่มือการมอบอำนาจให้จังหวัด - บัญชีรายละเอียดการมอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด

♣ คู่มือการใช้งานสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♣ คู่มือการจัดทำรายงานเกี่ยวกับการควบคุมภายในของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

♣ คู่มือความร่วมมือระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Cooperation Manual)

♣ คู่มือการใช้งาน (User Manual) โครงการจัดทำแผนแม่บทระบบข้อมูลสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♣ คู่มือศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

♣ คู่มือแนวทางการพัฒนา "โรงเรียนมาตรฐานคุณภาพตัวอย่าง"

♣ คู่มือการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2549-2551

♣ คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดทำและแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มเพื่อนเพื่อติดตามข่าวสาร

Facebook Like Box

1214402
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1499
1901
9594
1190966
21302
69038
1214402

Your IP: 162.158.162.10
2022-08-11 19:22